Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 20.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 20.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2020. годину
 • УРЕДБА о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци Србије
 • УРЕДБА о измени Уредбе о групацији Одбрамбена индустрија Србије
 • ОДЛУКА о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
 • ОДЛУКА о утврђивању Теразија за просторну културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде Службе друштвеног књиговодства Југославије за споменик културе
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Тбилисију, Грузија
 • ОДЛУКА о образовању Републичке Комисије за капиталне инвестиције
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи деонице Нови Београд — Сурчин, као дела ауто-пута Е-763
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Архитектонског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Архитектонског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Електронског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Научно-образовно културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Установе Студентски културни центар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и председника Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова и председника Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за прекурсоре
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за контролу поступака уништавања прекурсора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике” Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-307/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-362/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-363/2020
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку
ОГЛАСИ

Поделите: