Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 19.1.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 19.1.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2024. годину
 • УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Радан”
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене двосмерног магистралног гасовода Ниш – Батајница – Хоргош – граница Мађарске са елементима детаљне регулације
 • ОДЛУКА о утврђивању надгробног споменика Јожефа Киша у Врбасу за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Комплекса синагоге у Апатину за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију наступа Републике Србије на 66. Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Историјског архива у Призрену
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Међуопштинског историјског архива Призрен
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Историјског архива у Призрену
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива Призрен
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и изгледу интегрисане дозволе
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе
 • ПРАВИЛНИК о оверавању гасомера са меховима
 • ПРАВИЛНИК о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења и удружења за студенте за доделу дотација из буџета Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања права на дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-8/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-9/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-10/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-11/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-12/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-13/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 27-14/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 41-1/24
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01323/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01324/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01325/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01326/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01327/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01328/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01329/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1330/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1331/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1332/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1333/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01334/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01335/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01336/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01337/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01338/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01339/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01340/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01341/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01342/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01343/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1344/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1345/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1346/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1347/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1348/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1349/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1350/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1351/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1352/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1353/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Пироту
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • ОДЛУКА о давању сагласности на изменe и допунe Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Годишњи план пословања Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2024. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на расподелу добити Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-464/2023-14
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број 102-1-I-1/2024
 • РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 140-1-I-1/2024
 • РЕШЕЊЕ o почетку обављања јавнобележничке делатности, број 141-1-I-1/2024
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод” Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод”, Сурдулица
ОГЛАСИ

Поделите: