Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 25.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 25.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Азербејџан
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке”
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Азербејџан
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању чланова Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4586/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4603/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4605/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4748/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4790/2018
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4791/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4847/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4857/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4858/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4878/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4556/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4558/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4623/2018-1
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину вршења унутрашње контроле
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења теста интегритета
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи
 • ПРАВИЛНИК о увозу медицинских средстава која нису регистрована
 • ПРАВИЛНИК o посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора здравствене инспекције
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање усаглашености возила, као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило
 • ПРАВИЛНИК о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за доделу и исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега — Ужице — граница са Републиком Српском (Босна и Херцеговина) на животну средину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-733/2016 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-12/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-13/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2018-01
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ o допуни дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају вршиоца дужности руководиоца Сектора за опште и заједничке послове Стручне службе Заштитника грађана
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-305/2018-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2018. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Пештерско поље”
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац
ОГЛАСИ

Поделите: