Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 24.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 24.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница”
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2017. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Сарагоси, Краљевина Шпанија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног савета за научни и технолошки развој
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Пошта Србије” за период 2017-2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за период 2017–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за период 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за период 2017–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2017. годину РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–3546/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–3595/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3597/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017–2020.
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Правосуђе
 • ОДЛУКЕ о престанку функције судије поротника
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
ОГЛАСИ

Поделите: