Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 12.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 12.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2023. годину
 • УРЕДБА o измени и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац
 • ОДЛУКА о образовању Савета за спречавање вршњачког насиља
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за безбедност деце на интернету
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3930/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3998/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државна лутрија Србије” д.о.о. Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Вила Нова де Појарес, Република Португалија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија са општином Будва, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Трговиште, Република Србија са општином Трговиште, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4053/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4054/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4055/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4063/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4091/2023
 • ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћниика министра привреде
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Краљево – Рашка – Нови Пазар на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 305-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-7/23
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 19933/17, Матовић и Матовић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 40825/15, Алексић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 13353/19, Аксић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4122/15, Магазин против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21758/22 и 2 друге, Денћан и други против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43674/16, Радоњић и Ромић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима подсистема инфраструктура
 • ПРАВИЛНИК о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈКП Топлана Шабац, Шабац
 • ПРАВИЛА о раду система за транспорт нафте нафтоводом Транснафта АД Панчево
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: