Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 16.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 16.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКA о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву
 • ОДЛУКA о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКA о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКA о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сиријској Арапској Републици
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Норвешкој
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити
 • УРЕДБА о мерама које се предузимају у циљу правичног поступања са поморцима у случају поморске несреће или поморске незгоде
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде, 05 број 217-3413/2021
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде, 05 број 217-3410/2021
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о образовању Савета за подстицање развоја дигиталне економије, иновација, високо-технолошког предузетништва и дигитализације у пословању привредних субјеката
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за дигитализацију за Аутономну покрајину Косово и Метохија
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације пројекта „Пресељење Историјског музеја Србије у објекат Главне железничке станице у Београду”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење дигитализације и публиковања новог фототипског издања „Мирослaвљевог јеванђеља”, старе и ретке књиге од изузетног значаја
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Мреже за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3185/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3186/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3187/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3188/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3190/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” д.о.о. Краљево за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име друштва с ограниченом одговорношћу садржи реч „српско”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3247/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3250/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3355/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3356/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3358/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3359/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3361/2021
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014– 2020. године
 • ИСПРАВКА Одлуке о оснивању Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о категоризацији водних путева за пловидбу пловила за рекреацију
 • ПРАВИЛНИК о расподели средстава за подршку рада установа социјалне заштите
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • СПИСАК СРПСКИХ СТАНДАРДА из области лифтова
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и раду чуварске службе Споменика природе „Бледерија”
 • СТРУЧНО УПУТСТВО о условима чувања и излагања Мирослављевог јеванђеља
 • ОДЛУКA о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Космај”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Авала”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Шума Кошутњак”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Бојчинска шума”
 • ИЗМЕНА РЕШЕЊА о одређивању бирачких места за изборе делегата Скупштине СКС расписане за 23. април 2021. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКA о одређивању матичног подручја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Дунав Велико Градиште” из Великог Градишта
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције директора Јавног предузећа „Стандард” Бачка Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Стандард” Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: