Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 26.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 26.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Кочино Село и Рибаре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Привременог органа општине Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Привременог управног и надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог управног одбора Дома здравља Звечан, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома здравља Исток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана и заменика члана Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2023. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Србијавоз” а.д. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3603/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3604/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3605/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3606/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3607/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3487/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3537/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3538/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3484/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3486/2024-2
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и о начину и поступку издавања и одузимања лиценци
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00396/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00418/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00420/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00425/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00427/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00431/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00434/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00444/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00467/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01186/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00109/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00125/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00134/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00144/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00146/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00148/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00196/2024-22
 • ИСПРАВКА Решења о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије поротника
 • ПРАВИЛНИК о саставу, начину рада и поступку пред Комисијом Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата и поступку за избор главног јавног тужиоца и јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор Врховног јавног тужиоца
 • ПРАВИЛНИК о полагању испита за проверу стручности и оспособљености кандидата који се први пут бира или предлаже за избор на јавнотужилачку функцију
 • ПРАВИЛНИК о одлучивању о приговору против одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву или одлуке о измени одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву
 • ПОСЛОВНИК о раду Комисије за праћење правилне расподеле предмета
 • ОДЛУКА о организацији, пословима и начину рада Административне канцеларије Високог савета судства
 • ОДЛУКА о измени Пословника о раду Жалбене комисије судова
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Јавног тужилаштва за ратне злочине
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре на животну средину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0516/22-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2024. године
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о Тарифи накнада за остваривање права на годишњу додатну накнаду интерпретаторима
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: