Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 21.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 21.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Кривичног законика
 • ЗАКОН о изменама и допунама Законика о кривичном поступку
 • ЗАКОН о спречавању корупције
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција
 • ОДЛУКА о избору председника судова
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о квалитету јаја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ПРАВИЛНИК о садржини пројекта заштите и санације животне средине током и после коришћења природног ресурса, поступку и условима давања сагласности на пројекат
 • ПРАВИЛНИК о садржини пројеката ремедијације и рекултивације
 • ПРАВИЛНИК о циљевима и смерницама за рад инспектора признатих организација у надзору над радним и животним условима помораца
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
 • ПРАВИЛНИК о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на положаје и извршилачка радна места у Врховном касационом суду
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја”
ОГЛАСИ

Поделите: