Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 28.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 28.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ПОСЛОВНИК о раду Комисије за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије
 • УРЕДБА о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о привремeној мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему полазних основа за узајамно признавање професионалних квалификација у региону „Западног Балкана”
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за израду и праћење спровођења Плана имплементације Гаранције за младе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Савета за социјално предузетништво
 • ОДЛУКА о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о утврђивању места култа Теткице Бибије и спомен обележја Рома у Улици господара Вучића у Београду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Сао Томе, Демократска Република Сао Томе и Принсипе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Завода за специјализовану рехабилитацију Исток
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за специјализовану рехабилитацију Исток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Пећ, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обилић
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана и именовању председника Привременог органа општине Дечани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Витина
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Пећ
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању председника и члана српског дела Мешовите комисије за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о именовању овлашћених представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Сао Томе, Демократска Република Сао Томе и Принсипе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3378/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3621/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по финансијском извештају Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевaње електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о измени Одлуке о висини трошкова издавањa картице здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3647/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3648/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3649/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3658/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3509/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3522/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3524/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3508/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3523/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3525/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3528/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3562/2023
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Методологије обрачуна стандардних трошкова за израду планских докумената и прописа
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2023. години
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о упису ученика у средњу школу
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о јавним исправама које издаје средња школа
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за интерне болести Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Богатић
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Богатић
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-25/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-41/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-277/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-331/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-450/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-556/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-558/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-559/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-566/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-801/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО о начину за оцењивање да ли трансакција садржи државну помоћ
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јанаура – 31. децембра 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: