Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 19.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 19.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 111
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 112
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 113
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 114
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 115
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 116
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 117
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • ОДЛУКА о утврђивању Улице браће Радић у Суботици за културно добро – просторно културно-историјску целину од великог значаја
 • ОДЛУКА о утврђивању Центра Перлеза за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о утврђивању Воденица на Горњодушничкој реци за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о промени назива Академије техничких струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Прешево и образовању Привременог органа општине Прешево
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Прешево
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за рад директора привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3364/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3366/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљавањем права службености пролаза
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2024. до 2025. године
 • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење државних и међународних испитивања ученика
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02042/2014-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03027/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-8/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-9/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-10/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-11/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-12/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-13/24
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-26/2021
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о начину рада Изборне комисије Високог савета судства
 • ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије и председника суда
 • ПРАВИЛНИК о поступку по притужбaмa
 • ПРАВИЛНИК о вредновању рада судијe и председника суда
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-606/2024-1
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: