Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 3.5.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 3.5.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2019. годину
  • ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
  • ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија
  • СТАТУТ Инжењерске коморе Србије
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда Уж-13365/2018 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија
  • УПУТСТВО о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
  • ИСПРАВКА Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор“
ОГЛАСИ

Поделите: