Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 11.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 11.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
 • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2024. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење
 • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима безбедности гаража од пожара
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
 • ПРАВИЛНИК о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 288-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 289-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 290-1/24
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-53/2023
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 8648/21, Перишић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 44530/18, Момчиловић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: