Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 5.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и износима накнада
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине
 • ОДЛУКА о привременој забрани увоза пелета од дрвета
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. ст. 1. и 5, члана 12а, члана 14, члана 14а став 2. тач. 5) и 6), члана 14б, члана 40а став 1. тач. 8)–11), члана 40г и члана 40о став 1. Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
 • ПРАВИЛНИК о општим и посебним условима хигијене хране и микробиолошким критеријумима за храну
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 5.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и износима накнада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села” за 2024. годину
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025
 • ОДЛУКА о привременој забрани увоза пелета од дрвета
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за преговоре и реализацију пројекта новог граничног прелаза Келебија – Томпа 2
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2759/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2838/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2887/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2888/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2890/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за квалификације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сибницаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања са финансијским планом привредног друштва BIO4 д.о.о. Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за рад директора привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Првенства Европе у рвању за кадете и јуниоре, у Новом Саду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за јуниоре у Врњачкој Бањи 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за јуниоре (У18) 2025, у Београду 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и општине Пљевља, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2966/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2967/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2968/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2970/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2971/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2972/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2974/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности и непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. ст. 1. и 5, члана 12а, члана 14, члана 14а став 2. тач. 5) и 6), члана 14б, члана 40а став 1. тач. 8)–11), члана 40г и члана 40о став 1. Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о општим и посебним условима хигијене хране и микробиолошким критеријумима за храну
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 72. заседању у септембру 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 262-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 263-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 266-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 270-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 273-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 273-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и уписује у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 274-6/24
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о праћењу рада судова
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-178/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-179/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-180/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-181/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-182/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-183/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-184/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-185/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-186/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-187/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-188/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-189/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-190/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-191/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-192/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-7/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-8/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-9/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-10/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судија поротника, број 740-03-11/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку функције главном јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Врању
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу
 • ПРАВИЛНИК о условима приступа и коришћењу података из јавних телефонских именика
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације
 • ПРАВИЛНИК о примени трошковног принципа и извештавању од стране привредног субјекта са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
ОГЛАСИ

Поделите: