Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 26.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 26.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКA о избору заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – за заштиту података о личности
 • ОДЛУКА о избору судије који се први пут бира на судијску функцију
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2021. годину
 • УРЕДБУ о критеријумима и начину избора стратешког партнера на Пројекту реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица − граница са Мађарском (Сегедин)
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Костолцу
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКA о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризама
 • ОДЛУКA о престанку важења Одлуке о образовању Националног савета за климатске промене
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за сузбијање насиља у породици
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобачког управног округа са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Зајечарˮ са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Зајечарˮ са седиштем у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе „Ваљево”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе „Ваљево”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе „Ваљево”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе „Ваљево”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Установе Студентски Центар „Ужицеˮ
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Установе студентски центар „Ужицеˮ
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине југословенско-украјинске комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-украјинске комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1.1–31. децембра 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Дунав-Тиса-Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу Суботица за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Врање” у Врању
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да назив огранка, који оснива страно привредно друштво садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и Администрације Петроградског рејона Санкт-Петербург, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2555/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2557/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2559/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2560/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2369/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2551/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2563/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експорпријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2631/2021
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
 • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о достављању електронским путем између јавног извршитеља и других органа
 • ПРАВИЛНИК о начину подношења предлога за извршење на основу извршне или веродостојне исправе у електронском облику
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-97/2020 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2021. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Путеви Ћићевац”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Младеновац”, Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац
ОГЛАСИ

Поделите: