Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 3.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 3.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштинe града Београда
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима за одређивање нуспроизвода и обрасцу извештаја о нуспроизводима, начину и роковима за његово достављање
  • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Смерница за процену биоцидног производа
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године на животну средину
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о усклађивању висине трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности

Поделите: