Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 19.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 19.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
 • УРЕДБА о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о сезонским стопама царине на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о утврђивању Спомен парка Попина у Штулцу за знаменито место
 • ОДЛУКА о утврђивању Споменика са спомен-гробницом стрељаних рањеника на Златибору за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за измену прописа о канцеларијском пословању и категоријама регистратурског материјала са роковима чувања
 • ОДЛУКА о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Института за ментално здравље
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за ментално здравље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Приштина са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Приштина са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3763/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3764/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег извештаја о раду Агенције за реституцију за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај — Завршни рачун Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ваљева, Република Србија и града Сочи, Краснодарска Покрајина, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Краљева, Република Србија и града Јужног Јуклида у Охају, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4019/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4022/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4023/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3747/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3748/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3749/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3758/2019
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о врсти хране и начину вршења службене контроле, као и листи мешовите хране и начину вршења контроле те хране
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу за утврђивање накнаде за коришћење рибарског подручја
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за утврђивање накнаде за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за социјалну заштиту у Републици Србији
 • АНЕКС I Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
ОГЛАСИ

Поделите: