Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 12.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 12.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75
Влада
 • УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2023. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2023. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
Други државни органи и државне органиизације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Предузећа за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса Yugorosgaz а.д. Београд (Стари град)
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Друштва са ограниченом одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже Ресава-гас, Свилајнац
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0169/22-11
Друге органиизације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних бележника
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Јавнобележничке коморе Србије
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних бележника
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
ОГЛАСИ

Поделите: