Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 6.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 6.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
 • ПРАВИЛНИК о мерилима брзине возила у саобраћају
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Петровац на Млави
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Петровац на Млави
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6096/2020
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2023. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0118/21-11
Друге органиизације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка „Ђердап”
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „BOSS CONSTRUCTION” д.о.о. Стари Трстеник
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар” Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас” Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сомбор-гас д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Сигас д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Нови Сад – гас Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет Пландиште
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ковин-гас Ковин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Други-октобар, Вршац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Елгас Сента
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Топлана Шабац, Шабац.
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Лозница-гас а.д. Лозница
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, Лозница-гас д.о.о. Лозница
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, Сомбор-гас д.о.о. Сомбор
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British America Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин-гас”, Ковин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „Ковин-гас”, Ковин
ОГЛАСИ

Поделите: