Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 26 od 5.4.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 26 od 5.4.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima
 • ODLUKA o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • REŠENJE o imenovanju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Državnog univerziteta u Novom Pazaru
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za zemljište u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Agencije za restituciju za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Agencije za restituciju za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima ostvarenim u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u 2017. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja Izveštaj o proceni vrednosti kapitala Javnog preduzeća „Transnafta” Pančevo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda”, Beograd za period 2018–2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za period 2018–2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Aleksinac, Republika Srbija i opštine Kozani, Republika Grčka
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3297/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3300/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3301/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3302/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3303/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3304/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3305/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3306/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3298/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3299/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o terminalima za kombinovani transport na železničkoj mreži i putnim pravcima za transport do i od terminala za kombinovani transport
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • LISTE o izmenama i dopunama Listi aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4668/2015 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00246/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00247/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00248/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00249/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00250/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00252/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00254/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00256/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00258/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00260/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00262/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00263/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00264/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00265/2018-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2018. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0715/14-11
 • REŠENJE Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 014 broj 07-00-0300/17-02
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Loznica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Putevi Ražanj”
OGLASI

Podelite: