Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 5.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 5.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја на пристаништу за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Сремским Карловцима
 • ОДЛУКА о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова и именовању председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Државног универзитета у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању чланова Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег извештаја о раду Агенције за реституцију за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја Агенције за реституцију за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареним у Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Извештај о процени вредности капитала Јавног предузећа „Транснафта” Панчево
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда”, Београд за период 2018–2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2018–2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Алексинац, Република Србија и општине Козани, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3297/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3300/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3301/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3302/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3303/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3304/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3305/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3306/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3298/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3299/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о терминалима за комбиновани транспорт на железничкој мрежи и путним правцима за транспорт до и од терминала за комбиновани транспорт
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње
 • ЛИСТЕ о изменама и допунама Листи активних супстанци у биоцидном производу
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4668/2015 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00246/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00247/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00248/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00249/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00250/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00252/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00254/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00256/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00258/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00260/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00262/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00263/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00264/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00265/2018-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2018. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0715/14-11
 • РЕШЕЊЕ Одбора Агенције за борбу против корупције 014 број 07-00-0300/17-02
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Путеви Ражањ”
ОГЛАСИ

Поделите: