Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 29.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 29.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2024”
 • УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2024. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за јачање толеранције према мигрантима и капацитета јединица локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама бораве мигранти, за 2024. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110kV ТС Краљево 3 – ТС Рашка, увођење у TC Копаоник
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за иновациону делатност
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Управног одбора Здравственог центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Здравственог центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора Привредног друштва „Ложионица” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2692/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2693/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2694/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2695/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2714/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2715/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2701/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2702/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог тела Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању привредног друштва BIO4 д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банатˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбеникеˮ Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку o изменама и допуни Одлуке о условима и начину издавања поштанских марака у Јавном предузећу „Пошта Србијe”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању тарифе стварних трошкова за услуге издавања Информације о локацији и потврде испуњености услова за конверзију земљишта, стручне контроле докумената просторног и урбанистичког планирања – урбанистичко-техничких докумената, Извода из планског документа и Извода из друге и развојне документације у надлежности Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Друштва „Електросевер” са ограниченом одговорношћу
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2681/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2707/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2722/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2725/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2597/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2602/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2606/2024
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о максималнo дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о упису ученика у средњу школу
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2024. години
 • СПИСАК српских стандарда из области еко-дизајна за енергетске трансформаторе
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 235-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 235-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 256-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 256-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-8/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 257-9/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 261-4/24
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО о допуни Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
 • ОДЛУКА о утврђивању тарифе стварних трошкова за услуге издавања Информације о локацији и Потврдe испуњености услова за конверзију земљишта, стручне контроле докумената Просторног и урбанистичког планирања – урбанистичко–техничких докумената, Извода из планског документа и Извода из друге и развојне документације, у надлежности Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2024. године
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2023. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Рековац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Зоохигијена Чајетина” из Златибора
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавно комуналног предузећа „Водовод”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водовод” Црвенка
ОГЛАСИ

Поделите: