Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 20.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 20.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама за 2017. годину
 • УРЕДБА о начину спровођења дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о поништавању свих правних последица аката и радњи привремених институција самоуправе у Приштини који се односе на неосновано одузимање имовине Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за успостављање и развој Централног регистра становништва Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Савета за унапређење сектора информационих технологија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Транснафта”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Путеви Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора „Државна лутрија Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2153/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2154/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2155/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2156/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2017. годину Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Института за стандардизацију Србије
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-28/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-114/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-140/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-142/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-143/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-7/2017-01
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
ОГЛАСИ

Поделите: