Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 22.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 22.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о категоризацији државних путева
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „AGROINDUSTRIJSKA KORPORACIJA – NEKRETNINE DOO BEOGRAD”
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење Меморандума о разумевању о сарадњи у увођењу и експлоатацији Светске LHC рачунарске мреже
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Кигалију, Република Руанда
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2280/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2281/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у MMA спорту, у Београду 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2135/2024
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2383/2024
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-2384/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2406/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2411/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2413/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2435/2024
 • РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о условима у погледу техничко–технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци
 • ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течноси које нису вода – уређаја за течности које се користе за прање ветробранског стакла
 • ПРАВИЛНИК о радио-опреми
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01684/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01137/2023-22
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-67/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-71/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-81/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-82/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-101/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-166/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-167/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-168/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1256/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1321/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0118/23-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0089/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0554/22-11
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2023. годину
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Monus” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа, „Дрина” Мали Зворник
ОГЛАСИ

Поделите: