Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 24 od 19.3.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2021. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 24 od 19.3.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o Programu zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne Skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 15
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 16
 • ODLUKA o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2021. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021. godini
 • UREDBA o klasifikaciji i postupku unapređenja objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i dobijenih proizvoda
 • UREDBA o dopuni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • ODLUKA o osnivanju Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom naivne i marginalne umetnosti sa sedištem u Jagodini od grada Jagodine
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za unapređenje proizvodnje i tržišta rakije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kovin
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Arhiva Jugoslavije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Arhiva Jugoslavije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Arhiva Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike – Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja nauke i tehnike – Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Vojne akademije
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Vojne akademije
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Vučitrn
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Srbica
 • REŠENJE o imenovanju članova Nacionalne konferencije za vode
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Transnafta” a.d. Pančevo za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala privrednog društva „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš u Privredno društvo „Aerodrom Trebinje” d.o.o. Trebinje, Republika Srpska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali za 2021. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2175/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2177/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o izgledu znaka i zastave Uprave carina i načinu njihove upotrebe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o službenoj odeći i načinu upotrebe i trajanju službene odeće carinskih službenika
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o postupku izdavanja službene značke carinskim službenicima
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti carinskih službenika
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o obrascu i načinu korišćenja službene legitimacije ovlašćenog lica za vršenje stručnog nadzora u zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala van arhiva
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda,02-33 broj 215-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda,02-33 broj 215-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-9/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-10/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-11/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-12/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-13/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-14/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-15/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-16/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-17/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-18/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-19/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-20/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 215-21/21
 • ISPRAVKA Odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-819/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-60/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-65/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-93/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-92/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-122/2021-01
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zajedničke poslove u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • SAŽETAK Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2020. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju uslova za ostvarenje prava na mirovanje članstva u Inženjerskoj komori Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika Suda časti Inženjerske komore Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Veterina Beograd”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”
OGLASI

Podelite: