Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 19.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2021. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 19.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о Програму званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне Скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 15
 • ОДЛУКA о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 16
 • ОДЛУКA о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2021. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2021. години
 • УРЕДБА о класификацији и поступку унапређења објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла и добијених производа
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 • ОДЛУКА о оснивању Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Музејом наивне и маргиналне уметности са седиштем у Јагодини од града Јагодине
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за унапређење производње и тржишта ракије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Архива Југославије – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Архива Југославије – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја науке и технике – Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја науке и технике – Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Војне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Војне академије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Вучитрн
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању председника Привременог органа општине Србица
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Националне конференције за воде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за борбу против трговине људима
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафта” а.д. Панчево за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала привредног друштва „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш у Привредно друштво „Аеродром Требиње” д.о.о. Требиње, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2175/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2177/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменaма и допунама Правилника о изгледу знака и заставе Управе царина и начину њихове употребе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о службеној одећи и начину употребе и трајању службене одеће царинских службеника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о поступку издавања службене значке царинским службеницима
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о дисциплинској одговорности царинских службеника
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поморским књижицама и дозволама за укрцавање
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и начину коришћења службене легитимације овлашћеног лица за вршење стручног надзора у заштити архивске грађе и документарног материјала ван архива
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 215-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 215-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-16/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-17/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-18/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-19/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-20/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 215-21/21
 • ИСПРАВКА Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-819/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-60/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-65/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-93/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-92/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-122/2021-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара – Сектор за заједничке послове у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању услова за остварење права на мировање чланства у Инжењерској комори Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника Суда части Инжењерске коморе Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.o.o. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”
ОГЛАСИ

Поделите: