Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 24.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 24.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
 • УРЕДБУ о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину
 • УРЕДБА о изгледу и начину коришћења знака и других обележја, означавању и другим елементима визуелног идентитета Министарства одбране
 • ОДЛУКА о откупу пре рока доспећа и поништењу државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о образовању Савета за праћење примене препорука Уједињених нација за људска права
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију циљева Декларације из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу примене препорука за унапређење изборног процеса
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Минску, Република Белорусија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Минску, Република Белорусија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” Ниш за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафтаˮ АД Панчево за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на отуђење непокретности Јавног предузећа „Службени гласник” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва за ваздушни саобраћај Air Serbia Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2545/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2546/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2565/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2567/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2581/2023
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Етичких смерница за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о кодексу добре пољопривредне праксе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о хомологацији
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
 • ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Крупањ (са стационаром)
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Крупањ (са стационаром)
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, вршењу мерења и испитивања и спровођењу провере поступања оператора електронских комуникација
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0500/22-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0137/22-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2023. године
Друге органиизације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: