Објављен „Службени гласник РС“ број 22 од 22.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 22 од 22.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Министарства
 • ОДЛУКА о расподели средстава
 • ОДЛУКА о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци брoj 54805/15, Жегарац и 10 других против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 59134/16 и 10385/17, Петрушић против Србије и Петровић и др. против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41394/15, Јовановић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0226/22-08
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2022. годину
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2022. годину
Друге органиизације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево”, Сомбор
ОГЛАСИ

Поделите: