Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 15.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 15.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац–Лозница
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Призрен, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Привременог управног и надзорног одбора Апотекарске установе Призрен, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Академије струковних студија Западна Србија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Академије струковних студија Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Академије струковних студија Шабац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Топличке академије струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Топличке академије струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о граничној контроли у железничком саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање и за производњу и дистрибуцију електричне енергије Ибар, Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2081/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2084/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2163/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2164/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2166/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2220/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2223/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2225/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2226/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2227/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2228/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2229/2024
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Солуну, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања друштва са ограниченом одговорношћу за дистрибуцију природног гаса Гас, Бечеј за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд за период од 2024. до 2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о измени Правилника о раду ВПД „Ерозија” ДОО Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог измене годишњег плана централизованих јавних набавки за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2027/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2053/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2057/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2167/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2187/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК o условима које треба да испуне правна лица и предузетници за обављање послова израде техничке документације, односно грађења објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о саобраћајној сигнализацији
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01673/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01676/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01686/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01699/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01700/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01706/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01714/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01715/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01718/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01724/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01725/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01726/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01727/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01728/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01729/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01730/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01731/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01732/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01733/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01734/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01735/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01736/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01737/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01742/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01743/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01745/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01761/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Стандард” Јагодина
ОГЛАСИ

Поделите: