Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 4.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 4.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о измени Закона о оружју и муницији
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Берну
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Лихтенштајн, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Берну
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о систему извршења буџета Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар прерађивача дувана
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2020. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Републичка изборна комисија
 • РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године
 • УПУТСТВО за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП”

Поделите: