Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 16.1.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 16.1.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
 • УРЕДБА о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
 • УРЕДБА о вредновању радне успешности државних службеника УРЕДБА о оцењивању службеника
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању
 • ПРАВИЛНИК о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-128/14-41055
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-1452/16-42050
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-575/16-42053
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају, број 211-538/16-42054
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног секеретара Стручне службе Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту људских права и слобода и права лица лишених слободе у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за медије и пројекте у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за заштиту права припадника националних мањина и осталих мањинских права и слобода у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за нормативне послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за опште послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за пријем грађана у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара у Сектору за материјално-финансијске послове у Стручној служби Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0113/17-11
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мерошина
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Дирекција за стамбени и пословни простор”, Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о неприхватању предлога за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд
ОГЛАСИ

Поделите: