Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 15.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 15.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд — Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор”
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 21-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 21-2/20
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама Правилника о воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2290/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2412/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2439/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2464/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2463/2019-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 29896/14, Јевтовић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2019. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за добровољно намирење новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности, предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности и предлог за извршење у којем је као извршни дужник назначен директни или индиректни корисник буџетских средстава
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Нова Црња
ОГЛАСИ

Поделите: