Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 8.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2024. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 8.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2024. години
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о начину, поступку и процедурама продаје станова и утврђивања редоследа лица која испуњавају прописане услове за куповину стана под повољнијим условима у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
 • УРЕДБА о условима, критеријумима и поступку за остваривање права на доделу средстава за подстицање развоја социјалног предузетништва
 • УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2024/2025. годину
 • ОДЛУКА о квантитативном ограничењу увоза пољопривредно-прехрамбених производа
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „Ложионица” д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за успостављање Меморијалног центра у знак сећања на жртве масовног убиства у Огледној основној школи „Владислав Рибникар” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа града Београда
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1853/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1965/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1970/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1997/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1998/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2000/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2001/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни прегледˮ д.о.о. Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”, Мокра Гора
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2024–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Студентског центра у Чачку о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1663/2024-1
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-1665/3024-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1992/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1993/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2002/2024
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
 • ПРАВИЛНИК о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • ПРАВИЛНИК о условима за стављање животиња у промет, начину прегледа пошиљке животиња пре утовара, обрасцу уверења о здравственом стању животиња, обрасцу потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржини и начину вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и садржини извештаја о извршеним мерењима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу
 • ПРАВИЛНИК о структури, садржини и начину израде годишњег програма рада установа социјалне заштите
 • ПРАВИЛНИК о методологији за обрачун неплаћеног кућног рада
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места
 • ОДЛУКА о расподели средстава
 • ОДЛУКА о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 213-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 213-2/24
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2024. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Чачку
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан” Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: