Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 3.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 3.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)
 • УРЕДБА о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о нотификацији тела за оцењивање усаглашености
 • ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Бивоље и Паруновац
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређење земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавезе из Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – Државни пут првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац, у наставку државни пут првог реда број 19 Шабац–Лозница, и то за деоницу: Рума–Шабац–Лозницаˮ
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног савета за спречавање негативних појава у спорту
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1873/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1874/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1875/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
 • РЕШЕЊЕ о додатној додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Акредитационог тела Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга за посетиоце Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у пливању перајима у отвореној води 2023, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србијаˮ
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 181-1824/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o информационом систему ИСЕМ
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2023. години
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Обреновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Обреновац
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-96/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о давању сагласности на именовање чланова органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и система одобрених објава (АПА)
 • ПРАВИЛНИК о Пензионерској картици
 • ПРАВИЛНИК о допунaма Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуга”, Оџаци
ОГЛАСИ

Поделите: