Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 18 od 15.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 18 od 15.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava
 • UREDBA o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 • UREDBA o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Rtanj”
 • UREDBA o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • UREDBA o izmenama Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina
 • UREDBA o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • UREDBA o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Ho Ši Minu, Socijalistička Republika Vijetnam
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad
 • ODLUKA o ukidanju Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za tehničku i finansijsku realizaciju projekta „Beograd — Južni Jadran” E-763, deonica: Požega–Boljare (Požega — Duga Poljana i Požega–Boljare)
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Rekonstrukcija i modernizacija pruge Beograd–Niš–Preševo (granica sa Republikom Severnom Makedonijom)ˮ
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta civilne odbrane Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Društvenog preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju „Branko Gleđa”, Zrenjanin
 • REŠENJE o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Ho Ši Minu, Socijalistička Republika Vijetnam
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2504/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2506/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2505/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2510/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2512/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2507/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2503/2019
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Mađarske u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o izmeni osnivačkog akta „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku kojom se usvaja Dopuna procene fer vrednosti kapitala Javnog preduzeća „Transnafta” Pančevo
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2592/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2610/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2477/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2202/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2344/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2201/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2203/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2472/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2474/2019
 • REŠENJE o utvrđvianju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2475/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • PROGRAM za osnaživanje žena u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija za period 2019–2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o stručnoj obuci za licencirane procenitelje
 • PRAVILNIK o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana
 • PRAVILNIK o uslovima za stručno rukovođenje procesom prerade duvana
 • PRAVILNIK o sadržini obrasca za obračun naknade za korišćenje drveta i obrasca za vođenje evidencije o korišćenju šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene i utvrđenoj naknadi
 • PRAVILNIK o obrascu za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • PRAVILNIK o posebnim funkcionalnim kompetencijama za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i Državnom pravobranilaštvu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju cena za obradu krvi i komponenata krvi namenjenih za transfuziju
 • LISTA lica koja su stekla pravo na pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: