Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 15.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 15.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
 • УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Ртањ”
 • УРЕДБА о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка Република Вијетнам
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад
 • ОДЛУКА о укидању Музеја ваздухопловства — Београд
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за техничку и финансијску реализацију пројекта „Београд — Јужни Јадран” Е-763, деоница: Пожега–Бољаре (Пожега — Дуга Пољана и Пожега–Бољаре)
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Реконструкција и модернизација пруге Београд–Ниш–Прешево (граница са Републиком Северном Македонијом)ˮ
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Севернобанатског управног округа са седиштем у Кикинди
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета цивилне одбране Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета безбедности Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа за пољопривредну производњу „Бранко Глеђа”, Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за пољопривреду и рурални развој Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Хо Ши Мину, Социјалистичка Република Вијетнам
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2504/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2506/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2505/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2510/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2512/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2507/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2503/2019
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Мађарске у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о измени оснивачког акта „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Допуна процене фер вредности капитала Јавног предузећа „Транснафта” Панчево
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2592/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2610/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2477/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2202/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2344/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2201/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2203/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2472/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2474/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђвиању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2475/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • ПРОГРАМ за оснаживање жена у области информационо-комуникационих технологија за период 2019–2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о стручној обуци за лиценциране проценитеље
 • ПРАВИЛНИК о континуираном професионалном усавршавању лиценцираних проценитеља
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија — Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана
 • ПРАВИЛНИК о условима за стручно руковођење процесом прераде дувана
 • ПРАВИЛНИК о садржини обрасца за обрачун накнаде за коришћење дрвета и обрасца за вођење евиденције о коришћењу шумског земљишта у државној својини у нешумске намене и утврђеној накнади
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу за обрачун накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи за наредну ловну годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о посебним функционалним компетенцијама за запослене у судовима, јавним тужилаштвима и Државном правобранилаштву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању цена за обраду крви и компонената крви намењених за трансфузију
 • ЛИСТА лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: