Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 11.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину
 • УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију
 • УРЕДБА o измени Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
 • ПРАВИЛНИК о помоћним средствима у производњи хране

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 11.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2022. годину
 • УРЕДБА утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2022. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину
 • УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију
 • УРЕДБА o измени Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2022. годину
 • УРЕДБА о одржавању и унапређењу Државног центра за управљање и чување података
 • УРЕДБА о именовању тела за оцењивање усаглашености
 • ОДЛУКА о измени Стратегије развоја правосуђа за период 2020–2025. године
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о листи пољопривредних производа у секторима за уређење тржишта пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-892/2022
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-1074/2022
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја, 05 број 022-1157/2022
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА о промени седишта Музеја наивне и маргиналне уметности
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта „Иришка трговинаˮ деоничког друштва у мешовитој својини за трговину на велико и мало и угоститељство са потпуном одговорношћу Ириг
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за неонатологију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за неонатологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Природњачког музеја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Природњачког музеја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за повртарство Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Галерије уметности у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Галерије уметности у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Универзитетског Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Грађевинског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за ментално здравље
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Кигалију, Република Руанда
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-998/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1033/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1162/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2022–2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање ИИХФ Светског женског сениорског првенства, дивизија 3, група Б 2022, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у седећој одбојци 2023, у Новом Саду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1278/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1310/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1313/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1314/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1315/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-683/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-681/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-684/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-1072/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености, 05 број 465-1075/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о помоћним средствима у производњи хране
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга здравствене исправности предмета опште употребе за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 100-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 100-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 100-4/22
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК о допуни Судског пословника
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-454/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-965/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1778/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2159/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2173/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2216/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2199/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2233/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2234/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2290/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2320/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2358/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-44/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-45/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током изборне кампање
 • ОДЛУКА о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0064/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0197/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0253/21-11
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за допунске изборе делегата Скупштине СКС расписане за 8. март 2022. године
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „ЕPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сава”, Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа”, Врњачка Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „24 новембар” ПО Лепосавић
ОГЛАСИ

Поделите: