Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 6.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 6.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2024. годину
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Стратегије управљања минералним и другим геолошким ресурсима Републике Србије од 2025. до 2040. године са пројекцијoм до 2050. године на животну средину
 • ИСПРАВКА Решења о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 3000/16 и 7189/16, Бељић против Србије и Милинковић и други против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 56079/22, Марјановић против Србије и 6 других представки
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о техничким условима подсистема инфраструктура
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ИСПРАВКА Правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних понуда
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: