Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 161 od 31.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 161 od 31.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • PRAVILNIK o dodatku za negu po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • PRAVILNIK o ortopedskom dodatku vojnih invalida i civilnih invalida rata
 • PRAVILNIK o medicinsko-tehničkim pomagalima vojnih invalida
 • PRAVILNIK o banjsko-klimatskom oporavku
 • PRAVILNIK o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na novčanu naknadu za nabavku putničkog motornog vozila
 • PRAVILNIK o naknadi troškova putovanja
 • PRAVILNIK o načinu ostvarivanja i korišćenja prava na besplatnu i povlašćenu vožnju
 • PRAVILNIK o legitimaciji
 • PRAVILNIK o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • PRAVILNIK o načinu vođenja Jedinstvene evidencije podataka
 • PRAVILNIK o načinu isplate novčanih primanja
 • PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2021. godinu
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća za puteve i stambeno komunalnu delatnost opštine Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za puteve i stambeno komunalnu delatnost opštine Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kruševac”, Kruševac

Podelite: