Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 27.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 27.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
 • ОДЛУКА о избору директора Агенције за спречавање корупције
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 25
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 26
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Агенције за спречавање корупције за 2021. годину и Извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 – Потпоглавље Борба против корупције
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину, РС број 11
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину, РС број 12
 • ЗАКЉУЧAK поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за спречавање корупције за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧAК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2021. годину
 • ЗАКЉУЧAК поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2021. годину, са допуном
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
 • ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар”, Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема „Боговина”, Бор

Поделите: