Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 27.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2019. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2019. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2019. годину
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2019. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2019. до 31. децембра 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 27.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 40. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 — одлука УС, 54/11 и 12/20)
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2291/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2466/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2486/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2488/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-6/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-8/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-10/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-11/2020-01
Републичка изборна комисија
 • ПОСЛОВНИК Републичке изборне комисије (пречишћен текст)
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику број 311.01-2/2019-С-I
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара — Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2019. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2019. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2019. годину
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2019. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2019. до 31. децембра 2019. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 221/2020
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 222/2020
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 223/2020
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 224/2020
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 225/2020
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 226/2020
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Простор”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Зеленило”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI — TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ
ОГЛАСИ

Поделите: