Објављен „Службени гласник РС“ број 157 од 28.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 157 од 28.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о државним службеницима
 • ЗАКОН о изменама Закона о запосленима у јавним службама
 • ЗАКОН о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 • ЗАКОН о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања пројекта Рума–Шабац–Лозница
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2019. годину, РС број 70
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2019. годину, РС број 71
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину
Влада
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020–2022. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о установљењу ловишта у ловним подручјима
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од јануара 2021. године
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије новчаних накнада, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2021. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Градска топлана”, Косјерић
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора КЈП „Елан”, Косјерић
ОГЛАСИ

Поделите: