Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 8.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 8.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за 2019. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2019. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2019. годину
 • УРЕДБА о стручном усавршавању путем стажирања
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија криминалистике, форензичког инжењерства, информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2019/2020. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија криминалистике, форензичког инжењерства и информатике и рачунарства који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2019/2020. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о утврђивању Зграде ауто сервиса „Фиат” у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за јавно здравље
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за измену прописа о канцеларијском пословању и категоријама регистратурског материјала са роковима чувања
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Резерват Увац” д.о.о. за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019–2028. године за „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2046/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2050/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2051/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе
 • ПРАВИЛНИК о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе
 • ПРАВИЛНИК о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о расподели средстава за финансирање установа социјалне заштите
 • ПРАВИЛНИК о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја лица у стању социјалне потребе
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-1/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-2/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-3/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-4/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-5/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-6/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-7/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-8/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-9/2019-06
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-10/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-11/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-12/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-13/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-14/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-15/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-16/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-17/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-18/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-19/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-20/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-22/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-23/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-24/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-25/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-26/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-27/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-28/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-29/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-30/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-32/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-33/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-34/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-35/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-36/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-37/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-38/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-39/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-40/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-41/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-42/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, број 022-05-49/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 172-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 172-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 1128/16, Гјини против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
 • ОДЛУКА о ближим условима оглашавања финансијских услуга
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о садржини регистара платних институција и институција електронског новца, као и о ближим условима и начину вођења тих регистара
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање
 • РЕШЕЊЕ о изузећу новог интерконектора за природни гас
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-300/2019-1
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2018. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Власина”
ОГЛАСИ

Поделите: