Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 28.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2023. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2023. године
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2023. годину
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2023. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 28.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ЛИСТА одобрених супстанци
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 24989/17, Ђурић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2023. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2023. године
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2023. годину
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2023. годину
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2023. године до 31. децембра 2023. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Темерин”, Темерин
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис” – Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: