Објављен „Службени гласник РС“ број 146 од 4.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 146 од 4.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити,уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о одређивању кривичних дела за која се уз пријаву, односно захтев за добијање дозволе, односно одобрења за приређивање одређених игара на срећу подноси потврда о неосуђиваности одређених лица
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за реформу јавне управе
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о динамици давања дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Црном Гором
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Македонијом
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску сарадњу са Републиком Македонијом
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничке комисије са Мађарском
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја Николе Тесле
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Србијагас” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia“
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9979/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9980/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9981/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9982/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9983/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9984/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9985/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10015/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10019/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10021/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10024/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10050/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10055/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9725/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-9726/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9720/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9723/2020
 • ЗАКЉУЧАК о успостављању привременог пројекта – Картица погодности „За наше хероје”
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника o захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1405/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА Државног већа тужилаца А број 327/20
Други државни органи и организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0780/18-11
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дрина”, Мали Зворник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа „Урбанизам”, Стара Пазова
ОГЛАСИ

Поделите: