Објављен „Службени гласник РС“ број 145 од 3.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 145 од 3.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2020. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за хартије од вредности
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2019. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2019. годину
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о бродским исправама и књигама
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 604-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 611-1/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-429/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-498/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-514/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-516/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-517/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-545/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-548/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-552/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-580/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-763/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-770/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-823/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-833/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-835/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-887/2020-01
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда адвоката
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о допуни Пословника Републичке изборне комисије
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму обуке за лобисту
 • УПУТСТВО о начину извештавања о спровођењу стратешких докумената
 • УПУТСТВО за израду и спровођење плана интегритета
 • УПУТСТВО о изменама Упутства за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин
ОГЛАСИ

Поделите: