Објављен „Службени гласник РС“ број 140 од 20.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 140 од 20.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
 • УРЕДБА о центрима спољне трговине у иностранству
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години
 • ОДЛУКА о проглашењу Дана жалости
 • ОДЛУКА о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за имплементацију пројекта „Јадар”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • ОДЛУКА Владе 05 број 28-9319/2020
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Школаријаде
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Транспортгас Србија” доо, Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Сомбор за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу, Шабац за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9334/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9335/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9338/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–9340/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9348/2020
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину
ОГЛАСИ

Поделите: