Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 139 od 19.11.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 139 od 19.11.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA predsednika Vlade broj 035-00-28/2020-01
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0617/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0617/18-11 (1)
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0303/20-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja „Predeo izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarska klisura”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija”
OGLASI

Podelite: