Објављен „Службени гласник РС“ број 139 од 19.11.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 139 од 19.11.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА председника Владе број 035-00-28/2020-01
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и финансијским извештајима за берзе
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и финансијским извештајима за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о Контном оквиру и финансијским извештајима за инвестиционе фондове
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0617/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0617/18-11 (1)
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0303/20-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Предео изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура”
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија”
ОГЛАСИ

Поделите: