Објављен „Службени гласник РС“ број 138 од 12.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменaмa и допунама Закона о фискализацији
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допуни Царинског закона

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 138 од 12.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2023. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину
 • ЗАКОН о изменама и допуни Царинског закона
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању
 • ЗАКОН о изменaмa и допунама Закона о фискализацији
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 • ЗАКОН о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 • ЗАКОН о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalnе bankе AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњe државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревацˮ) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала)
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину
 • ОДЛУКА о разрешењу функције председника Основног суда у Бечеју
 • ОДЛУКА о избору председника суда
 • ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 42
 • ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 43
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 44
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 45
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 46
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 47
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, РС број 48
 • ОДЛУКА о избору вицегувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 50
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 51
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7186/2018 и сагласно издвојено мишљење судије
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-8846/2018 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0470/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0469/21-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0467/21-11

Поделите: