Објављен „Службени гласник РС“ број 137 од 9.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 137 од 9.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о енергетски угроженом купцу
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
 • ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Индије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду измена и допуна Закона о странцима и Закона о запошљавању странаца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова – представника Владе и њихових заменика у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Салцбургу, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8699/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8701/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Друштва за изнајмљивање некретнина „ДИПОС” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минимума хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2022. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског јуниорског првенства у пливању 2023, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског јуниорског првенства у пливању на отвореним водама 2023, у Београду 2023. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10271/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10310/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10311/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10150/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10162/2022
 • ПРОГРАМ развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022–2024. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
 • ПРАВИЛНИК о садржини елабората о енергетској ефикасности енергетског објекта и техно-економске анализе у случају комбиноване производње топлотне и електричне енергије у енергетском објекту
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за именовање енергетских менаџера
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00449/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03632/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ивањица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ивањица
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Пирот
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Пирот
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 644-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 644-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 644-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 651-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 651-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 651-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 651-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 651-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 651-6/22
 • ИСПРАВКА Правилника o методолошкoм оквиру одређивања техничке изводљивости и трошковној оправданости уградње уређаја за мерење предате топлотне енергије деловима зграде и делитеља топлоте на сваком грејном телу у зградама које су прикључене на систем даљинског грејања
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-7/2022
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
 • ЗАКЉУЧАК Високог савета судства број 119-00-968/2022-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2023. години
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о начину обрачунавања приноса добровољног пензијског фонда
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о инвестирању средстава осигурања
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини, 02 број 013-2443/22
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата Народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, 02 број 013-2449/22
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”, Рума
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар” Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, “Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Ресава-гас” д.о.о. Свилајнац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Boss Construction” д.о.о. Стари Трстеник
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Србијагас Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о oдређивању матичних подручја на територији општине Ковин
ОГЛАСИ

Поделите: